is

Altijd online.

Privacybeleid Signet

Dit privacybeleid informeert u over de soort gegevens die wij met behulp van de website www.signet.nl (“Website”) verzamelen en op welke wijze wij deze gegevens gebruiken en beschermen.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op gegevens die wij met behulp van deze Website verzamelen en niet op gegevens die wij verzamelen op andere manieren of met behulp van andere diensten, waaronder websites van of beheerd door onze groepsmaatschappijen of partners.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn Signet BV, gevestigd aan het Science Park Eindhoven 5218 in Son. Wij zijn de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met behulp van de Website. Bij vragen over dit privacybeleid kunt u ons per e-mail bereiken op communicatie@signet.nl of per post op Postbus 28049, 5602 JA Eindhoven

 

Welke gegevens gebruiken wij?

Gegevens die u aan ons verstrekt. Wij verzamelen en slaan gegevens op waarvan u kiest om die vrijwillig aan ons te verstrekken. Dit betreft de volgende gegevens:

  • Bedrijfsnaam
  • Contactpersoon
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Gegevens die wij verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen

Ook verzamelen wij bepaalde gegevens met behulp van cookies die wij plaatsen bij uw bezoek aan deze Website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de Website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’).

 

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u deze Website niet (volledig) kunt gebruiken.

Op deze Website gebruiken wij cookies voor de volgende doeleinden:
 

  • om te bepalen of u de Website al eerder heeft bezocht en u te informeren over welke gegevens u heeft verstrekt tijdens een eerder bezoek. Deze cookies worden geplaatst door het domein www.signet.nl en blijft op uw computer of mobiele apparaat staan voor 30 dagen.
  • om websitestatistieken te verzamelen zodat geanalyseerd kan worden op welke wijze bezoekers deze Website gebruiken, zoals welke pagina’s worden bezocht, hoe lang pagina’s worden bezocht en op welke wijze bezoekers door de Website navigeren. Deze cookies worden geplaatst door het domein www.signet.nl en blijft op uw computer of mobiele apparaat staan voor 30 dagen.

Op welke wijze gebruiken wij de gegevens die wij verzameld hebben?

Wij gebruiken de gegevens die wij over u verzamelen met behulp van de Website om te analyseren hoe u ons heeft gevonden, en waar u op de Website bent binnen gekomen. Ten behoeve van dit doeleinde bewaren wij de gegevens gedurende 30 dagen nadat u deze aan ons heeft verstrekt dan wel met behulp van geautomatiseerde middelen hebben verzameld.

Ook kunnen wij de gegevens die wij over u verzamelen met behulp van de Website gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, industriestandaarden en ons beleid.

 

Delen van gegevens

Wij zullen de gegevens die wij over u hebben verzameld niet verkopen aan derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.
Wij kunnen gegevens die wij van u hebben verkregen of over u hebben verzameld met behulp van de Website aan dienstverleners verstrekken die wij hebben ingeschakeld om bepaalde diensten namens ons te verrichten, zoals het hosten of het beheren van deze Website of het analyseren van gegevens. Wij zullen met dergelijke dienstverleners contractueel overeenkomen dat zij passende waarborgen zullen hanteren ten aanzien van de bescherming van de gegevens die zij namens ons verwerken. Het kan zijn dat wij gegevens over u openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Website dan wel andere toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.
Ook behouden wij ons het recht voor om gegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

 

Doorgifte van gegevens

Het kan zijn dat wij de gegevens die wij verzamelen met behulp van deze Website doorgeven naar andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Het is mogelijk dat dergelijke landen niet hetzelfde beschermingsniveau waarborgen ten aanzien van persoonsgegevens als in de Europese Unie. Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Unie (dan wel de Europese Economische Ruimte), dan zullen wij de persoonsgegevens beschermen zoals beschreven in dit privacybeleid en zullen ervoor zorgen dat gegevens alleen worden doorgegeven als er een passend beschermingsniveau wordt gehanteerd en/of passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

 

Beveiliging

De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook redelijke, passende beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgevens die wij verzamelen te beschermen. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij echter niet garanderen dat onze onderlinge communicatie dan wel de informatie opgesla-gen op deze Website volledige bescherming genieten.

 

Uw rechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw gegevens:

  • Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt;
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u ten behoeve van direct marketing;
  • Het recht om persoonsgegevens over u te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
  • Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u vanwege uw bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar communicatie@signet.nl. We kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden. We streven ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te antwoorden.

 

Wijzingen met betrekking tot dit privacybeleid

We houden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en zullen gewijzigde versies van dit privacybeleid op deze Website plaatsen. Wij zullen aan het einde van dit privacybeleid aangeven wanneer het privacybeleid voor het laatst is gewijzigd. We raden u aan om geregeld het privacybeleid te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op: 3/10/2016
SIGNET Postbus 28049 5602 JA Eindhoven T: 085 - 747 00 00 info@signet.nl
Signet - Altijd Online